Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2015

21:42
Reposted fromolgazet olgazet
21:41
Reposted fromolgazet olgazet
21:39
2129 4031 390
Reposted fromscarabeus scarabeus
21:38
3694 2621 390
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild
21:37
3430 cde0 390
Reposted fromkaraibski karaibski
21:36
4132 8fbe 390
Reposted fromkaraibski karaibski
21:25
Reposted fromolgazet olgazet
21:22
Bądź dużym chłopcem i
Przestań do mnie słać pytania
Twe słowa to ciągi liczb
Nie ułożę z nich równania
Nie umiem być suką a
A Ty sypiesz mi piach w oczy
Mam dosyć już chłopców co
Nie potrafią mnie zaskoczyć.
Reposted fromorchis orchis
07:28
Reposted fromnowaczi nowaczi

April 19 2015

19:43
6432 7e33 390
18:24
7855 899e 390
Reposted fromosaki osaki
18:10
9296 4eab 390
Reposted fromdiebitchess diebitchess

April 16 2015

20:56
7856 c01e 390
Reposted from0 0
20:55
7870 6e8d 390
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord

April 03 2015

20:44
0464 3657 390
Reposted fromrol rol
20:33
0822 56f2 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
20:30
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted fromveta veta

March 04 2015

17:26
17:26
1600 cfaf 390
Reposted frommissmaya missmaya

February 19 2015

21:13
7592 2d9b 390
Reposted fromkaraibski karaibski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl